Tháng Hai 24, 2024

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y=m cắt đồ thị hàm số

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y=m cắt đồ thị hàm số $y = {x^4} – 2{x^2}$ tại 4 điểm phân biệt.
A. m<0. B. 00.
Hướng dẫn
Ta có: $y’ = 4{x^3} – 4x = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = 0}\\ {x = \pm 1} \end{array}} \right..$
Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên ta có đồ thị hàm số $y = {x^4} – 2{x^2}$ cắt đường thẳng y=m tại 4 điểm phân biệt khi -1