Tháng Ba 5, 2024

Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số

Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số $y = \frac{{2{x^2} – 3x + m}}{{x – m}}$ không có tiệm cận đứng.
A. m=0
B. $m \in \left\{ {0;1} \right\}$
C. $m \in \left( { – 1; + \infty } \right)$
D. $m \in \left( {1; + \infty } \right)$
Hướng dẫn
Ta nhớ tính chất sau:
Đồ thị hàm số $y = \frac{{f(x)}}{{x – a}}$ có tiệm cận đứng khi $f(a) \ne 0.$
Điều kiện để đồ thị hàm số đã không có tiệm cận đứng là phương trình $2{x^2} + 3x – m = 0$ có nghiệm x=m hay $2{m^2} + 3m – m = 0$ suy ra $m = 0 \vee m = – 1$