Tháng Tư 18, 2024

Thực hiện phép chia \(\left( {{x^3} – {x^2} – x – 2} \right):\left( {{x^2} + x + 1} \right)\)

Thực hiện phép chia \(\left( {{x^3} – {x^2} – x – 2} \right):\left( {{x^2} + x + 1} \right)\)

A. \(x – 1\)

B. \(x – 2\)

C. \(x + 1\)

D. \(x + 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Hay \({x^3} – {x^2} – x – 2 = \left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)\)

Chọn B.