Tháng Tư 19, 2024

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ trở về nước vào thời gian nào? Ngày 08/02/1941

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ trở về nước vào thời gian nào?

Ngày 08/02/1941