Tháng Hai 24, 2024

Nghị quyết 85 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Kiên Giang nói về vấn đề gì? Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội mạnh giai đoạn 2001-2005 Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2001-2005 Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa bàn dân cư giai đoạn 2001-2005 Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi ở địa bàn dân cư giai đoạn 2001-2005

Nghị quyết 85 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Kiên Giang nói về vấn đề gì?

  • Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội mạnh giai đoạn 2001-2005
  • Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2001-2005
  • Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa bàn dân cư giai đoạn 2001-2005
  • Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi ở địa bàn dân cư giai đoạn 2001-2005