Tháng Ba 21, 2023

Khánh có 45 cái kẹo. Khánh cho Linh 2/3 số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

Khánh có 45 cái kẹo. Khánh cho Linh 2/3 số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

A. 30 cái kẹo

B. 36 cái kẹo

C. 40 cái kẹo

D. 18 cái kẹo

Hướng dẫn

Khánh cho Linh số kẹo là:

45.(2/3) = 30 (cái kẹo)

Vậy Khánh cho Linh 30 cái kẹo

Chọn đáp án A