Tháng Ba 21, 2023

Kết quả của phép tính (-|-85|) + (-|-71|) bằng:

Kết quả của phép tính (-|-85|) + (-|-71|) bằng:

A. 156

B. -156

C. 165

D. 14

Hướng dẫn

Ta có: (-|-85|) + (-|-71|) = (-85) + (-71) = -(85 + 71) = -156

Chọn đáp án B.