Tháng Sáu 5, 2023

Hình thoi có một góc vuông là hình:

Hình thoi có một góc vuông là hình:

A. Hình thang vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình vuông

D. Hình bình hành

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng dấu hiệu nhận biết: Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

Lời giải chi tiết:

Cách giải: Theo dấu hiệu nhận biết: Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

Chọn C.