Tháng Hai 24, 2024

Hãy cho biết tên của một người anh hùng đã nói câu nói: “Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng…” Đáp: Lý Tự Trọng

Hãy cho biết tên của một người anh hùng đã nói câu nói: “Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng…

Đáp: Lý Tự Trọng