Tháng Ba 1, 2024

Hãy cho biết tên của anh hùng Sài Gòn qua câu nói “tôi rất tiếc không dủ lựu đạn để giết hết những tên cầm đầu bọn xâm lược”. Lê Hồng Tư

Hãy cho biết tên của anh hùng Sài Gòn qua câu nói “tôi rất tiếc không dủ lựu đạn để giết hết những tên cầm đầu bọn xâm lược”.

Lê Hồng Tư