Tháng Ba 5, 2024

Giá trị a, b để hàm số

Giá trị a, b để hàm số $y = \frac{{ax + b}}{{x – 1}}$ có đồ thị như hình dưới đây là

A. a=-1, b=2
B. a=1. b=-2
C. a=-1, b=-2
D. a=1, b=2
Hướng dẫn

$y=\frac{ax+b}{x-1}$
$\left\{\begin{matrix} -2+b=0\\ -b=-2 \end{matrix}\right.$
$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} b=2\\ a=1 \end{matrix}\right.$