Tháng Ba 1, 2024

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê phương án A,B,C,D. Hàm số là hàm số nào?

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê phương án A,B,C,D. Hàm số là hàm số nào?

A. $y = {x^2} – 2x – 2$
B. $y = – {x^3} + 3x – 2$
C. $y = – {x^4} + 2{x^2} + 1$
D. $y = {x^3} – 3{x^2} + 1$
Hướng dẫn
Từ đồ thị ta thấy đây là hình dáng của đồ thị hàm số bậc 3, có hệ số của $x^3$ âm, phương trình $y’=0$ có hai nghiệm phân biệt. Nên B là phương án đúng.