Tháng Ba 5, 2024

Đường cong bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kể ở bốn phương án

Đường cong bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kể ở bốn phương án A, B, C, D. Hỏi đó là hàm số nào?

A. $y = – {x^3} + 3{x^2} – 1$
B. $y = – {x^4} + 2{x^2} + 2$
C. $y = {x^4} + 2{x^2} + 2$
D. $y = {x^3} + 3{x^2} + 1$
Hướng dẫn
Nhận thấy đây là đồ thị hàm bậc ba nên ta có thể loại ngay đáp án B và C.
Để so sánh giữa ý A và D thì chúng ta cùng đến với bảng tổng quát các dạng đồ thị của hàm bậc 3
$y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,\left( {a \ne 0} \right)$( đã được đề cập ở trang 35 SGK cơ bản)
Nhìn vào bảng ta nhận thấy với ý D có hệ số $a = 1 > 0$ nên đúng dạng đồ thị ta chọn đáp án D.