Tháng Tư 16, 2024

Đun nước sôi đến 80 độ nước nóng dần lên đó là hiện tượng

Đun nước sôi đến 80 độ nước nóng dần lên đó là hiện tượng

A. lượng thay đổi dần dần.

B. chất thay đổi dần dần.

C. sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.

D. chất mới ra đời lại bao hàm lượng mới.

Chọn đáp án A