Tháng Hai 24, 2024

Đồ thị hàm số y = {x^3} + 1 và đồ thị hàm số $y = {x^2} + x$ có tất cả bao nhiêu điểm chung?

Đồ thị hàm số y = {x^3} + 1 và đồ thị hàm số $y = {x^2} + x$ có tất cả bao nhiêu điểm chung?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Hướng dẫn
Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = {x^3} + 1$ và đồ thị hàm số $y = {x^2} + x$ là:
${x^3} + 1 = {x^2} + x \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 0\\ x = – 1 \end{array} \right.$
Vậy đồ thị hai hàm số có hai điểm chung.