Tháng Ba 29, 2023

Cho các góc sau: ∠A = 30°; ∠B = 60°; ∠C = 110°; ∠D = 90°. Chọn câu sai:

Cho các góc sau: ∠A = 30°; ∠B = 60°; ∠C = 110°; ∠D = 90°. Chọn câu sai:

A. ∠B < ∠D

B. ∠C <∠D

C. ∠A < ∠B

D. ∠B < ∠C

Hướng dẫn

Ta có:

+ ∠B < ∠D (60° < 90°) nên A đúng.

+ ∠C > ∠D (110° > 90°) nên B sai.

+ ∠A < ∠B (30° < 60°) nên C đúng.

+ ∠B < ∠C (60° < 110°) nên D đúng.

Chọn đáp án B.