Tháng Mười 3, 2023

Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có điểm gì giống nhau?

Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có điểm gì giống nhau?

A. giai cấp vô sản lãnh đạo.

B. nhiệm vụ là lật đổ chế độ phong kiến.

C. là giai cấp tư sản lãnh đạo.

D. nhiệm vụ là lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa.

Hướng dẫn

Đáp án A

Phương pháp giải: Dựa vào nhiệm vụ, lãnh đạo của hai cuộc cách mạng để so sánh.

Giải chi tiết:

A chọn, C loại vì cả hai cuộc cách mạng đều do giai cấp vô sản lãnh đạo.

B, D loại vì nhiệm vụ của cách mạng tháng Mười là lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, còn cách mạng tháng Hai là lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.