Tháng Hai 24, 2024

Biết rằng đồ thị y = {x^3} + 3{x^2} có dạng như sau:

Biết rằng đồ thị y = {x^3} + 3{x^2} có dạng như sau:

Hỏi đồ thị hàm số y = \left| {{x^3} + 3{x^2}} \right| có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Hướng dẫn

Ta tìm đồ thị hàm số $y = \left| {{x^3} + 3{x^2}} \right|$ từ đồ thị hàm số $y = {x^3} + 3{x^2}$ như sau:
+ Giữ nguyên phần đồ thị hàm số phía trên trục hoành.
+ Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị hàm số phía dưới trục hoành và xóa phần đồ thị bên dưới trục hoành đi.
Khi đó ta được đồ thị hàm số $y = \left| {{x^3} + 3{x^2}} \right|$ như hình bê.
Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số $y = \left| {{x^3} + 3{x^2}} \right|$ có ba điểm cực trị.