Tháng Tư 15, 2024

“Ta thường nghe chuyện: Kỷ Tín liều thân chịu chết thay cho vua Cao Đế; do vua lấy mình đỡ ngọn giáo cho vua Chiêu Dương…”. Mở đầu Hịch tướng sĩ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã viết về gương hy sinh liều mình cứu chúa của người Hán. Hãy cho biết ở nước ta có tấm gương nào như Kỷ Tín hay không? à Ở nước ta trong kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi, Lê Lai đã có hành động như Kỷ Tín.

“Ta thường nghe chuyện: Kỷ Tín liều thân chịu chết thay cho vua Cao Đế; do vua lấy mình đỡ ngọn giáo cho vua Chiêu Dương…”. Mở đầu Hịch tướng sĩ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã viết về gương hy sinh liều mình cứu chúa của người Hán. Hãy cho biết ở nước ta có tấm gương nào như Kỷ Tín hay không?

à Ở nước ta trong kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi, Lê Lai đã có hành động như Kỷ Tín.